OBCHODNÍ PODMÍNKY

Firma: Michaela Winter, se sídlem: Pobřežní 16, Praha 8, 186 00, identifikační číslo: 47599961

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

(dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Michaela Winter, se sídlem Pobřežní 16, Praha 8, 186 00, identifikační číslo: 47599961, (dále jen „Provozovatel“) usměrňují vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem prostřednictvím internetového portálu helperbook.eu a www.helperbook.cz

 

Znění obchodních podmínek může Provozovatel kdykoli měnit či doplňovat.

 

Definice Pojmů

 1. Webový portál: internetová stránka: helperbook.eu, www.helperbook.cz Uživatel: každá fyzická osoba, která se zaregistruje jako Dodavatel nebo Poptávající
 2. Provozovatel: společnost specifikováná výše
 3. Uživatel – Firma: fyzická nebo právnická osoba, která si zřídila profil za účelem oslovení větsího množství uživatelů a provádění činnosti, jež je uvedena v jejím živnostenském listě
 4. Profil:Osobní údaje vložené pro registraci Uživatele
 5. Dodavatel:fyzická osoba, která se na webový portál přihlásí vyplněním svého profilu a nabízí své služby
 6. Poptávající: fyzická osoba, která se na webový portál přihlásí vyplněním svého profil a poptává službu
 7. Služba: pod službou se rozumí nabídka služeb pro rodinu a domícnost, například: úklid, praní, žehlení, nákupy, vaření, zašívání, šití, zahradničení, řemeslné práce, péče o děti, doučování, doprovody do škol/ek, péče o seniory a další služby, týkající se domícnosti.

 

Registrace uživatele

 1. Uživatel je při registraci na Webový portál povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v Profilu je povinné aktualizovat v případě jakýchkoli změn.
 2. Uživatel se může přihlásit pouze pod svým jménem, tudíž může mít vytvořený jen jeden Profil.
 3. Uživatel – Firma je povinnen se přihlásit na mailu info@helperbook.eu a dojednat si individualni podmínky. Pokud tak neučiní a založí si standardní profil určený pro běžné uživatele, který bude využívat pro svou obchodní činnost, je Provozovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 10 000 CZK NEBO 400 Euro
 4. Každý jeden profil je určený jedné osobě, tedy není dovoleno využívat profil více osobami nebo předávat kontakty, které Uživatel v rámci svého členství získá, třetí osobě. Tyto kontakty, zejména telefon, Email a fotografie jiných uživatelů jsou považovány za důvěrné. Pokud by k takovému jednání došlo, je Provozovatel oprávněn Profil Uživatele smazat a požadovat smluvní pokutu 250 Kč NEBO 10 Euro za každý kontakt předaný třetí osobě
 5. Provozovatel neručí za správnost a pravost těchto údajů a zříká se veškeré odpovědnosti za tyto údaje. Dále Provozovatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním těchto údajů na www stránkách.
 6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel i Provozovatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího hesla.
 8. V případě ztráty přihlašovacího hesla je Provozovatel povinen vygenerovat heslo nové a to zaslat na Uživatelem uvedenou kontaktní adresu.
 9. Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah informací a požadovat úpravy profilu nebo mazat údaje v případě, že zadané informace, včetně použitých fotografií neodpovídají službě a podstatě stránek.
 10. Provozovatel může zrušit či blokovat Profil, a to v případě, kdy Uživatel uvádí informace, které jsou v rozporu s obecnými etickými pravidly; informací se sexuálním podtextem; informací o třetích osobách bez jejich vědomí.
 11. Uživatel musí být starší 16ti let.
 12. Provozovatel neručí za kvalitu služby Dodavatelů a nezodpovídá za škody způsobené Službami.

 

Osobní Údaje

 1. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze zprostředkování mezi Provozovatelem a Uživatelem navzájem i těch, vznikajících mezi Uživateli navzájem ze zprostředkované služby, jakož i pro účely vedení uživatelského účtu.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození.
 3. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
 4. Dodavatel - dává souhlas ke zveřejněné referencí Poptávajícího.
 5. Dodavatel - dává souhlas ke zveřejněné referencí Poptávajícího.
 6. Uživatel bere na vědomí, že jeho jméno, věk, fotografie a inzerát jsou dohledatelné v internetových vyhledavačích

Platební podmínky

 1. Veškeré ceny jsou uvedeny v záložce Ceník.
 2. Uživatel může zakoupit členství na 3 měsíce v hodnotě 250,-kč.

  Toto členství nabízí:
  • neomezený přístup do databáze podporu přes telefon, email či skype
  • poradnu agentury 1.centrum služeb pro domácnost
  • jeden vlastní inzerát zdarma
  • přístup k dokumentům ke stažení
 3. Uživatel může zakoupit členství na 6 měsíce v hodnotě 450,-kč.  

  Toto členství nabízí:
  • neomezený přístup do databáze podporu přes telefon, email či skype
  • neomezený přístup do databáze
  • podporu přes telefon, email či skype
  • poradnu agentury 1.centrum služeb pro domácnost
  • pět vlastních inzerátů zdarma
  • přístup k dokumentům ke stažení

 

 • Uživatel má přístup do databáze nebo možnost vložení vlastního inzerátu až po zaplacení členského příspěvku a to prostřednictvím platby pomocí GoPay.
 • Provozovatel vystaví Uživateli daňový doklad (fakturu) a pošle ji v elektronické podobě na uživatelem uvedenou emailovou adresu.

 

Odhlášení, ukončení, reklamace

 1. Zrušit členství nebo ukončit zobrazování lze snadno odesláním požadavku na mail info@helperbook.eu
 2. Případné reklamace lze zaslat na mail info@helperbook.eu . Od smlouvy je možné odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu v případě, že Uživatel nekontaktoval žádného z dalších Uživatelů a nestáhnul ani nezkopíroval žádný ze souborů ke stažení
 3. Případné reklamace lze zaslat na mail info@helperbook.eu . Od smlouvy je možné odstoupit bez udání důvodu v případě, že Uživatel nekontaktoval žádného z dalších Uživatelů a nestáhnul ani nezkopíroval žádný ze souborů ke stažení
 4. Provozovatel neručí za to, že Uživatel najde na stránkách Helperbook.eu vhodný kontakt

Sledování cookies

 1. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je registraci na webové stránce možné provést a závazky provozovatele možno plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah mezi Uživatel a Provozovatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

V Praze dne 15.2.2016

 


NENAŠLI JSTE
CO JSTE HLEDALI?

Neváhejte nás kontaktovat